Vision, Mission,Goals

Bisyon, Misyon, Mithiin

Vision / Bisyon

We envision indigenous peoples and their communities living with dignity, peaceful, healthy, prosperous, in harmony with traditional culture and nature, and united in the recognition and promotion of rights to a good quality of life within the frame of self-determination and reverence to the creator.

Mga katutubo at kanilang mga pamayanan na may dangal, mapayapa, malusog, masagana, may pagpapahalaga sa kultura at kalikasan, at nagkakaisa sa pagkilala, pagsusulong ng mga karapatan patungo sa mas maayos na pamumuhay, may sariling-pagpapasya at tumatalima sa Lumikha.

Mission / Misyon

Our mission is to achieve the realization of recognition and respect of rights and self-determination of indigenous peoples and their communities over their traditional territories and natural resources

Isakatuparan ang pagkilala at paggalang sa karapatan at sariling pamamahala ng mga katutubo at kanilang mga pamayanan sa lupaing ninuno at mga likas yaman.

Goals / Mithiin

To achieve recognition and respect for the traditional governance of indigenous peoples and their communities over their ancestral domains and natural resources.

Makamtan ang pagkilala at paggalang sa pamamahala ng mga katutubo at ng kanilang mga pamayanan sa kalikasan at mga likas na yaman sa kanilang mga lupaing ninuno at mga teritoryo.

Objectives / Mga Layunin

Establish a Consortium and promote shared goals and aspirations.

Magtatag ng Samahan at itaguyod ang mga mithiin at adhikain.

Document sacred areas and other areas communities deem important as well as customary law, traditional policies, and punitive measures.

Idokumento ang mga sagrado at pinahahalagahang lugar gayundin ang mga kinagawiang batas, mga patakaran at mga karampatang kaparusahan.

Develop and establish a repository of traditional knowledge, which includes the cultural inventory of each tribe.

Gumawa at magtatag ng imbakan ng mga tradisyonal na kaalaman. Kasama na rin dito ang kultural na imbentaryo ng bawat tribu.

Register sacred areas and other areas communities deem important. Document, map, and register these areas.

Mairehistro ang mga sagrado at pinahahalagahang lugar. Maitala, maimapa, at mairehistro ang mga sagrado at pinahahalagahang lugar.

Persuade indigenous youth and other indigenous sectors to learn more about traditional values and indigenous culture and to put these into practice.

Hikayatin ang mga kabataan at iba pang katutubong sektor. Hikayatin silang makapag-aral, maisadiwa, at maisagawa ang mga katutubong kaugalian at kultura.

Unite and cooperate. Promote unity and cooperation among indigenous communities.

Magkaisa at magtulungan. Itaguyod ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga katutubong pamayanan.

Promote biodiversity conservation. Assist indigenous communities in the promotion and conservation of nature.

Isulong ang pangangalaga sa kalikasan. Tulungan ang mga pamayanan sa pagsusulong at pangangalaga ng kalikasan.

Promote recognition of IPs’ traditional governance. Promote the recognition and respect of traditional governance over traditional territories and biodiversity conservation practiced by indigenous communities since time immemorial.

Isulong ang pagkilala sa tradisyunal na pamamahala ng mga katutubong pamayanan. Isulong ang pagkilala at respeto sa traditional na pamamahala sa mga lupang ninuno at pangangalaga sa samu’t saring buhay na isinasakatuparan ng mga katutubong pamayanan mula pa sa abot ng alaala.

Mobilize resources to pursue the Consortium’s vision, mission, goals, and objectives.

Mangalap ng pondo para maitaguyod ang mithiin, misyon, mga adhikain at layunin.

Foundational Strategic Priorities/ Mga Batayang Estratehikong Prayoridad

Establishment of the Consortium and Institutional Strengthening

Pagtatatag at Pagpapalakas ng Institusyon. Pagtatatag ng Bukluran at pagpapalakas ng kakayahan nito at ng mga kasapi nitong mga katutubong samahan.

Strengthening the Capacities of Indigenous Peoples. Organizations (IPOs). Strengthening the capacities of member IP leaders and their IPOs.

Pagtatatag ng Kapasidad ng Katutubong Samahan. Pagpapalakas ng kakayahan ng mga katutubong lider at ng mga samahang kanilang kinabibilangan.

Demanding Wider Recognition on IPs and their Rights. Insisting wider recognition on IPs, their rights, and their roles in the conservation of nature.

Paggiit sa Mas Malawak na Pagkilala sa mga Katutubo at Kanilang Karapatan. Paggiit sa pagkakaroon ng mas malawak na pagkilala sa mga katutubo, kanilang karapatan, at sa kanilang gampanin sa pangangalaga ng kalikasan.

Defending IPs, their rights, and their territories.

Pagtatanggol sa mga Katutubo, Kanilang Karapatan, at ng kanilang mga teritoryo.

Programs / Mga Programa

Documenting ICCAs

ICCA Declaration and Registration / CCP Formulation and Updating

Sustaining ICCAs

ICCA Advocacy / Fair Trade

Defending ICCAs

Legal Program

Empowering ICCAs

Institutional Development / IP Academy

Scroll to Top